ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden ISEG-Consultancy, Advice & Investigations

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen ISEG-Consultancy, Advice &
Investigations, (hierna ISEG-CAI) en haar opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet
van toepassing op bedoelde rechtsverhoudingen, tenzij ISEG-CAI deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
BW, worden opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ISEG-CAI.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door ISEG-CAI, of, als zulks eerder is, bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door
ISEG-CAI. Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd.

Informatie door opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke in redelijkheid nodig meent te hebben voor
het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Op
verzoek van opdrachtgever worden aan ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Tenzij uit de aard
van de opdracht anders voortvloeit staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan ISEG-CAI ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

Uitvoering van de opdracht

ISEG-CAI bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De aanpak, werkwijze
of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg
worden gewijzigd of uitgebreid. Als een wijziging of uitbreiding leidt tot meerwerk dan wel anderszins het
overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal ISEG-CAI dit zo spoedig mogelijk
melden aan opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Informatie van vertrouwelijke aard die ISEG-CAI door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal door ISEGCAI met de vereiste vertrouwelijkheid worden behandeld, onder voorbehoud van verplichtingen uit hoofde van
enig wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel. ISEG-CAI zal informatie die haar door opdrachtgever ter
beschikking is gesteld aanwenden voor het doel waarvoor zij werd verkregen, behoudens als ISEG-CAI voor
zichzelf optreedt in enige procedure, waarbij de vertrouwelijke informatie naar het redelijk oordeel van ISEGCAI van belang kan zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de inhoud van door
ISEG-CAI opgestelde rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijk gedane uitlatingen van ISEG-CAI niet
openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, noch richting, tegenover, naar derden mededelingen
doen over de aanpak en werkwijze van ISEG-CAI.

Bewaring en eigendom dossier

ISEG-CAI neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te
waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode van 5 jaren na beëindiging van de
bemoeienissen van ISEG-CAI. De dossiers zijn eigendom van ISEG-CAI.

Intellectuele eigendom

Opdrachtgever kan geen rechten, hoe ook genaamd, doen gelden op immateriële zaken die ISEG-CAI heeft
vervaardigd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Tarieven, kosten en facturering

De door ISEG-CAI verrichte werkzaamheden worden opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het
aantal uren en de geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers van ISEG-CAI. Het honorarium van
ISEG-CAI is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, zijn de kosten van ingeschakelde derden, reis- en verblijfkosten en andere opdracht
gebonden kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan opdrachtgever
in rekening gebracht. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is ISEG-CAI gerechtigd haar tarieven
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid

ISEG-CAI zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die
van haar mag worden verwacht. Als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt aan ISEG-CAI is ISEG-CAI voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien
opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van ISEG-CAI die bij zorgvuldig handelen
zou zijn vermeden, is ISEG-CAI voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag
van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van ISEG-CAI sprake is van opzet of
grove schuld. Elke aansprakelijkheid van ISEG-CAI voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte
schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is
nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen met derden

Aangezien de aan ISEG-CAI verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met
derden met zich mee kunnen brengen, die voor ISEG-CAI tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd
in de tarieven van ISEG-CAI, aanvaardt opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van opdrachtgever komen
met inachtneming van de hiernavolgende voorwaarden.
In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, of strafrechtelijke procedures of
andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door ISEG-CAI verrichte
werkzaamheden, zullen, tenzij en voor zover onherroepelijk is komen vast te staan dat ISEG-CAI in ernstige
mate en verwijtbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht, de kosten die ISEG-CAI in dit
verband redelijkerwijs moet maken door opdrachtgever worden vergoed. Bij deze kosten wordt met name
gedoeld op aanvullende werkzaamheden die ISEG-CAI naar haar redelijk oordeel moet verrichten om zichzelf te
verweren of om op te komen voor de belangen van opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven
aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht en proceskosten, waaronder kosten van eventuele
juridische bijstand. ISEG-CAI zal opdrachtgever hieromtrent zo tijdig en volledig mogelijk informeren.

Betaling

Facturen van ISEG-CAI dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of
schuldverrekening te geschieden in Euro’s. Voor trainingen en opleidingen geldt dat het totaalbedrag van de
training of opleiding, inclusief kosten, veertien dagen voor aanvang van de training of opleiding op de
bankrekening van ISEG-CAI moet zijn bijgeschreven. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever over de periode dat hij met
betaling in gebreke is de wettelijke rente verschuldigd. Door ISEG-CAI gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van
het in te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de
betaling van het volledige factuurbedrag

Opzegging en opschorting

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging
dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Als ISEG-CAI. in geval van voortijdige beëindiging
van de opdracht, aannemelijk maakt dat zij schade lijdt vanwege bezettingsverlies, heeft zij recht op
compensatie van deze schade door opdrachtgever. Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie
aan ISEG-CAI heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten dan wel als er sprake is van overmacht is ISEGCAI gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt. ISEG-CAI behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is ISEG-CAI bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na de
verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan ISEG-CAI kenbaar te
worden gemaakt. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht
uitgebrachte reclame heeft ISEG-CAI de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium,
het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door
opdrachtgever al betaald honorarium. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens ISEG-CAI in ieder geval na
twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart ISEG-CAI, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen
vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of
samenhangt met de door ISEG-CAI ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade
het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ISEG-CAI. ISEG-CAI aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechtshandelingen van opdrachtgever,
waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van ISEG-CAI.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op geschillen voortvloeiend uit deze of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands
recht van toepassing en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij anders tussen
partijen overeengekomen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft betreft deze overeenkomst neem dan gerust contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022.

ISEG-Consultancy, Advice & Investigations
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide
Telefoon +31 (0)207760543

nl_NLDutch